|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
N P T S Č P S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  STROKOVNI AKTIVI

  Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem so organizirani naslednji predmetni aktivi:

  Aktiv Vodja aktiva
  slovenskega jezika Urška Mehle
  tujih jezikov Irena Gorše
  družboslovja Nina Jarc
  naravoslovja Darinka Drmaž Lavrič
  strokovne teorije v modulih Alenka Lipej Kastrevec
  praktičnega pouka Robert Pečarič
  razrednikov Anita Beguš

  Strokovni aktivi delujejo na osnovi 64. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter izdelanih delovnih programov. Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma programske enote. V šol. letu 2019/20 bodo strokovni aktivi:
   

  • izdelali in uskladili podrobne letne delovne načrte
  • uskladili kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja ter določili minimalne standarde 
  • znanja
  • poenotili pisno ocenjevanje znanja
  • sodelovali pri izvedbi šolskih projektov
  • sodelovali pri pripravi in izvedbi interesnih dejavnosti
  • sodelovali pri dnevih odprtih vrat in informativnem dnevu
  • vodje aktivov se bodo udeleževali študijskih skupin ter seznanjali ostale člane aktiva z 
  • dogovori in novostmi
  • pripravljali priložnostne razstave
  • sodelovali pri promociji šole in poklicev na področju gostinstva in turizma
  • sodelovali pri organizaciji šolskih prireditev
  • sodelovali pri izdajanju šolskega glasila, šolskega informatorja ter oblikovanju programa 
  • sodelovali pri oblikovanju vsebin spletnih strani
  • sodelovali pri izvajanju različnih usposabljanj.

   
   
  Glavne naloge strokovnih aktivov so:
   

  naloge naloge
  Priprava na pouk
  • priprava letne priprave na pouk
  • priprava letnega delovnega načrta aktiva
  • priprava izvedbenih kurikulov
  • priprava letnega načrta dela učitelja
  • priprava minimalnih standardov
  • priprava načrta ocenjevanja znanja
  • priprava gradiv in pripomočkov za pouk
  • ureditev učilnic
  Izvajanje pouka
  • izvajanje pouka po veljavnih učnih načrtih in v skladu z zakonodajo
  • izvajanje medpredmetnega povezovanja
  • obogatitev pouka s kurikularnimi obogatitvami (projektno delo, raziskovalno delo….)
  Ocenjevanje znanja
  • priprava načrta ocenjevanja znanja
  • priprava kriterijev ocenjevanja znanja
  • preverjanje in ocenjevanje znanja
  • analiza učnega uspeha po ocenjevalnih konferencah
  Izpiti
  • sodelovanje v izpitnih odborih in komisijah
  • priprava dijakov na poklicno maturo in zaključni izpit
  • izvedba poklicne mature in zaključnega izpita
  • priprava in izvedba popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov
  Dodatno delo z dijaki
  • priprave na tekmovanja
  • organizacija in izvedba interesnih dejavnosti
  • delo z nadarjenimi dijaki
  • delo z dijaki s posebnimi potrebami
  • ostalo dodatno in dopolnilno delo z dijaki (učna pomoč)
  Skrb za materialne pogoje
  • priprava učnih pripomočkov in skrb za opremo
  • izbor učbenikov za učbeniški sklad
  • skrb za urejenost in opremljenost učilnic
  izobraževanje
  • stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev (udeležba na seminarjih, študijskih skupinah….)
  • spremljanje novosti v stroki
  • samoizobraževanje

   
  Podrobnejše (izvedbene) naloge strokovnih aktivov so zapisane v delovnih načrtih aktivov, ki so v prilogi letnega delovnega načrta.
  Aktivi se sestajajo po potrebi, vendar najmanj štirikrat v šolskem letu. Vodja aktiva za sejo oblikuje vabilo, ki ga posreduje tudi ravnatelju. O sejah vodijo zapisnike, ki jih hranijo v dokumentaciji za aktiv. Vodje aktivov en izvod zapisnika oddajo tudi ravnatelju, prav tako pa ravnatelja obveščajo o času in vsebini sestanka.
   
  Naloge vodje aktiva:
   

  • koordinira delo znotraj aktiva
  • poskrbi za izdelavo poročila in letnega delovnega načrta ter poroča ravnatelju
  • pregleduje in nadzira delo članov aktiva
  • skrbi za sodelovanje med aktivi
  • seznanja ravnatelja z aktivnostmi aktiva.